மகளின் திருமணம்

“என் மகனுடைய திருமணத்திற்காக தங்களிடம் ஜெபிக்க சொன்னேன். தாங்களும் தேவனிடத்தில் ஜெபித்தீர்கள். திருமணம் நன்றாக நடந்தது. தேவனுக்கு மகிமை உண்டாவதாக.”

திரு. இருதயராஜ்
ஆவடி, சென்னை – 54.