மனாசேயின் பாதிக் கோத்திரத்திலே தானாகையும் அதின் வெளிநிலங்களையும், காத்ரிம்மோனையும் அதின் வெளிநிலங்களையும் அவர்களுக்குக் கொடுத்தார்கள்; இந்தப் பட்டணங்கள் இரண்டு. யோசுவா 21:25

From half the tribe of Manasseh they received Taanach and Gath Rimmon, together with their pasturelands—two towns. Joshua 21:25