கடைசி நாட்களில் நான் மாம்சமான யாவர்மேலும் என் ஆவியை ஊற்றுவேன் அப்பொழுது உங்கள் குமாரரும் உங்கள் குமாரத்திகளும் தீர்கதரிசனஞ்சொல்;லுவார்கள் உங்கள் வாலிபர் தரிசனங்களை அடைவார்கள் உங்கள் மூப்பர் சொப்பனங்களைக் காண்பார்கள்.  ஆபகூக் . 2:17